CONCEPT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING

H.V. ,,DE VOORN” d.d. 28 FEBRUARI 2020

te SLIEDRECHTAANWEZIG ; 20  leden


AFWEZIG met kennisgeving ;  N.Bosson,C.Hoogesteeger,P.Bakker en W.de Groot


AGENDA


1    Opening door de penningmeester 

2    Notulen van de vorige vergadering

3    Prijsuitreiking van de diverse competities

4    Behandeling financieel verslag 2019

5    Behandeling begroting 2020

6    Verslag van de kascontrole-commissie, tevens verkiezing nieuw kcc lid

7    Bestuurs mededelingen

8    Jaarverslag door J.Wit

9    Bestuursverkiezing. Aftredend J.Wit secretaris, niet verkiesbaar. Gezocht nieuwe voorzitter

10   Mededelingen en uitleg visie-commissie

11   Rondvraag, gevolgd door een pauze

12   Beantwoording van de vragen welke bij de rondvraag gesteld zijn 

13   Sluiting door de penningmeester1   Opening door D.v.Eck


Derk heet een ieder welkom. Hij is blij alle aanwezige leden op deze avond te mogen begroeten en

vraagt een ogenblik stilte i.v.m. het overlijden van enkele leden zijnde ; de heer D.Rietveld en de heer L.Dubbeldam.


2   Notulen van de vorige vergadering


Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen.


3   Prijsuitreiking van de diverse competities 2019.


Algemeen kampioenschap.

1. J.de Paus met 2459 punten

2. W.Dubbeldam met 2151 punten

3. A.Manzaneque met 2146 puntenZomer kampioenschap.Winter kampioenschap.

1. J. de Paus met 1020 punten1. A.Manzaneque met 861 punten

2. W.Dubbeldam met871 punten2. H.Hilten  met802 punten

3. N.Bosson met 795 punten3. D. van Eck met775 punten

4. J.de Paus  met 759 punten

5. J.Mijnster  met             745 puntenMeest gevangen vis in een wedstrijd.Cornelia beker

W.BaardmanJ.de Paus met 69960  gram

Hij wist op 1 september  57020 gram te vangen.


Alle aanwezige prijswinnaars hebben een cadeaubon van Hareco ontvangen.


Aansluitend aan de prijsuitreiking van de diverse competities zijn door Derk van Eck nog een aantal

speciale prijzen uitgereikt en wel aan ;

– alle leden van de wedstrijdcommissie voor de vele werkzaamheden aan de waterkant

– Chris Hoogesteeger welke week in / week uit alle viswedstrijden op de site zet en voor het beheren van de website.


John de Paus vraagt om punt 10 van de agenda te behandelen voor punt 9.

Hij krijgt als antwoord dat dit geen probleem is.


4.  Behandeling financieel verslag 2019

Hierop komen geen op - of aanmerkingen.

Derk geeft een toelichting op het financieel verslag. Hij geeft aan dat het bedrag ( totaal bezit) op b.v. 31-12-2019 een momentopname is en het gehele jaar door zal fluctueren. Als voorbeeld geeft Derk aan dat er deze week een bedrag van ca. 13.000,- afgeschreven is.


5.  Behandeling begroting 2020

Hierop komen geen op - of aanmerkingen.


6.  Verslag kascontrolecommissie tevens verkiezing nieuw kcc lid

We horen van Bert Groenewegen dat alles is nagekeken en gecontroleerd. Het zag er keurig uit  en was prima in orde. Compliment van Bert voor onze penningmeester.

C. Visscher geeft zich op als nieuw kcc lid.

Bert Groenewegen is reserve kcc lid.


7. Bestuursmededelingen.


– Wedstrijdvissen tegen andere verenigingen (de Meerkamp) gaat door op zaterdag 18 april en wordt georganiseerd door HV De VOORN uit Sliedrecht . Er wordt gevist op de Graafstroom

te Bleskensgraaf. Verzamelen bij Boeren Klaas.

Hiervoor worden nog 2 vrijwilligers gezocht, voor het uitzetten van het parcours en het wegen na afloop.

– Eieren vissen is gepland bij Kanaal van Steenenhoek ( locatie Karwei ) op 12 april.

– Bestuur houd vinger aan de pols bij nieuws over ontwikkelingen van de commerciële visvijvers.

De brief ( besproken  met het bestuur en opgesteld door de visie-commissie ) zal op korte termijn worden opgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht.

– Zomeravondwedstrijden vinden ( bij voldoende belangstelling ) weer plaats .

_ Wedstrijdrooster of Visprogramma 2020 is voor de vergadering uitgereikt door Wim Dubbeldam. Opmerking hierbij is dat de wedstrijden in de Lek akkoord zijn bevonden maar dat de papieren hier van nog niet binnen zijn.  

_Vis welke we als vereniging mogelijk zouden kunnen ontvangen uit de Bleiswijkse Plassen kon geen doorgang vinden.

8.  Jaarverslag van de voorzitter.

Joop Wit heeft dit wederom op zich genomen bij het ontbreken van een voorzitter.


Mijne heren,


Helaas is er nog geen voorzitter, die is tot op heden moeilijk te vinden.

Desondanks gaat alles gewoon zijn gangetje en wordt zoals gewoonlijk geregeld. Maar het is te hopen dat er toch iemand uit de vereniging opstaat om deze functie te bekleden.


Ook dit jaar zijn we weer actief geweest bij het geven van vislessen op school , zowel theorie als in praktijk.

De leidinggevenden van de school zijn zeer tevreden over deze samenwerking en ook voor 2020 is de aanvraag weer binnen en gaan we weer meedoen. Onze leden die hierbij behulpzaam zijn hebben er veel plezier in.


Dit jaar komt er weer een meerkamp en wij als HV de Voorn zijn nu aan de beurt om het te organiseren. Daar zijn ook veel handen bij nodig. Vrijwilligers die willen helpen kunnen zich opgeven bij Derk van Eck en Wim de Groot.


Ook hebben we als bestuur een goed onderhoud gehad met de visie-commissie en naar mijn mening zitten daar toch potentiele bestuurders bij.


Op maandag- en donderdagmiddag zijn de vangsten een beetje tegengevallen ondanks dat we prachtige vissoorten hebben uitgezet in de vijvers. Maar ja komend jaar wellicht beter.

Het zondag zomerprogramma voor het nieuwe seizoen ligt al weer klaar met nieuwe locaties, dus dat wordt toch weer een uitdaging.

Het vissen in de haven dit jaar is uitzonderlijk. De vangsten zijn veel beter als voorgaande jaren.

Dit hebben we nog nooit meegemaakt en we hopen dat het de komende jaren ook zo blijft.

We zijn het bestuur van de Watersportvereniging dankbaar dat we weer van die mooie nieuwe vlonders gebruik mogen maken. Dus mensen laat de plekken zoals gewoonlijk schoon en netjes achter.


We hebben weer gevist om speculaas, bout en eieren. Dat zijn toch wedstrijden met een speciaal karakter, zoals ook na afloop met de prijsuitreiking bij Café Korevaar waar ze ons gastvrij ontvangen.


Ook dit jaar heeft de wedstrijdcommissie zich weer in gezet om alles goed te laten verlopen. Onze dank daar voor en geef ze een warm applaus voor het vele werk in weer en wind.


De website wordt ieder jaar op  een goede en overzichtelijke manier bijgehouden door Chris Hoogesteeger en daarvoor onze dank.

We hopen dat het met je gezondheid ook weer beter gaat.


De kascontrole-commissie heeft alles weer gecontroleerd en in orde bevonden ; bravo heren.


Een dankwoord gaat zeker uit naar onze penningmeester Derk van Eck. Zijn inzet voor onze vereniging ( niet alleen als penningmeester ) is buitengewoon te noemen. Onze dank daarvoor en wat ons betreft ; ga zo door nog vele jaren.


Krijn Kroon is onze drijvende kracht in het bestuur ; niks is hem teveel, we kunnen alles aan hem vragen en hij staat altijd klaar voor de vereniging.


Onze duizendpoot Wim de Groot is volgens mij dag en nacht met de vereniging bezig zoals het onderhouden van de vijvers met nog een paar vrijwilligers, schoolvissen en ga zo maar door. We blijven op jullie rekenen.


Ook willen we onze hoofdsponsor HARECO bedanken. Harrie bedankt voor de goede samenwerking met onze vereniging.


Ik wens u allen een geweldig visseizoen met goede vangsten.

Graag tot aan de waterkant.Joop Wit  secretaris
Derk van Eck neemt hierna het woord en bedankt Joop niet alleen voor het voorlezen van zijn ,,laatste” jaarverslag maar zeker ook voor zijn enorme inzet en alle werkzaamheden die hij voortreffelijk heeft uitgevoerd als secretaris van onze vereniging.

Joop krijgt een oorverdovend applaus van alle aanwezigen en Derk overhandigd hem nog een mooie cadeaubon.

Joop bedankt.10  Mededelingen en uitleg visie-commissie

      Door J. de Paus


Geacht bestuur en leden van HV de Voorn.


Op de Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2019 is besloten een ,, Visie Commissie “ te vormen om een visie neer te leggen voor de komende jaren.


Het doel van de commissie is om ideeën welke zij belangrijk vinden om de vereniging in de komende jaren actief te houden op het gebied van het bevorderen van de hengelsport in het algemeen, het beschermen en het verbeteren van de visstand en het behartigen van de belangen van de sportvisser en haar leden in het bijzonder.


In een aantal bijeenkomsten heeft de ,, Visie Commissie” een lijst opgesteld welke zij van belang vindt in de komende jaren, het betreft :


  Promotie/Public Relation en andere activiteiten

  Verjonging aan de waterkant

  Het verkrijgen van ,,eigen” viswater en een ,,eigen” onderkomen

  Verbreding van de activiteiten op visgebied

  Bestuurlijke vernieuwing ( t.b.v. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden )

  Allround viscompetitie

  Verbreding van de viswateren en hengelkeuze

  Actievere houding van de jeugdcommissie

  Relatie HV de Voorn met Sportvisserij Nederland en/of Federatie

  Relatie HV de Voorn met Gemeente Sliedrecht

  Wat leeft er bij de leden van HV de Voorn, enquête ?

  Relatie HV de Voorn/Hengelsportzaak Hareco i.r.m. hoofdsponsorschap


Hieruit hebben we de volgende prio,s gehaald om verder uit te werken:


Bestuurlijke vernieuwing (t.b.v. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden )

  Duidelijke taakomschrijvingen incl. vervangingen

  Waar liggen de bevoegdheden/verantwoordelijkheden

  Wat kun je mandateren aan commissies ?

  Bestuur ondersteuning

  Coördinator vijvers

  Coördinator vergunning

  Commissie pr

  Wedstrijdcommissies

  Zondag ( witvis )

  Ouderen

  Incidentele wedstrijden

  Jeugdcommissie

  Enz.

–  Functieomschrijving bestuur, bestuur ondersteuning, commissies enz.……

–  Beschrijvingen van mandaten en verantwoordelijkheden


Voorzet opzet bestuur :

1e voorzitter

1e penningmeester

1e secretaris

Bestuurslid ( vertegenwoordiging commissie 2e voorzitter )

Bestuurslid ( vertegenwoordiging commissie 2e secretaris  )

Bestuurslid ( vertegenwoordiging commissie )


Het verkrijgen van ,, eigen” viswater en een ,,eigen” onderkomen ;

  Brief naar de Gemeente met de vraag over visvijvers over het spoor. Kan HV de Voorn hierin             

     gekend worden of meedenken/meepraten.

       Een eigen onderkomen bij de visvijvers? Mogelijkheden bespreken met de Gemeente.

  Mogelijkheden onderzoeken om de huidige visvijvers in eigen beheer te krijgen.

  Via burger iniatief beheer overnemen van de Gemeente.


–  Brief naar Gemeente om mee te praten over geplande vijvers ( waterbergingen )

–  Binnen de vereniging/bestuur een plan opstellen m.b.t. de geplande vijvers met enkele andere

    opties. ( bijv. vijver langs de A15 t.h.v. de reclamemast )

  Onderhoud van de vijver(s)

  Eigen accommodatie voor onderhoud en clubhuis

  Exploitatieopzet ( kosten, inkomsten, meerjarig onderhoudsplan )

  Activiteitenplan


Bovengenoemde punten zijn half december 2019 gepresenteerd aan het Bestuur.


Verbreding van de activiteiten ( op visgebied )

  Visdagen organiseren buiten de algemene visdagen op witvis b.v. :

  Feederen aan het strand

  Spinnen aan de kust

  Bootvissen op zout en of brak waterberg

  Wedstrijd ( federatie ) vissen promoten en begeleiden

  Diverse competities opzetten

  Karper

  Roofvis

  Witvis

  Zeevis

  Enz.


Als commissie vinden we het belangrijk dat er een visie komt waarin duidelijke

doelstellingen benoemd zijn.


Het vormen van een volledig bestuur zal uiterlijk binnen twaalf maanden ingevuld moeten worden om realisatie van de overige items uit de lijst in te kunnen vullen/op te kunnen volgen.


9. Bestuursverkiezing. Aftredend J.Wit secretaris, niet verkiesbaar. Gezocht nieuwe voorzitter.


Er melden zich twee personen welke zitting willen nemen in het bestuur.

Beide zijn al jaren lid van HV de Voorn.

Gezien het feit dat er veel aanwezige leden deze personen nog niet kennen stellen ze

zich netjes voor aan de vergadering.


Pieter Breedveld gaat voor de functie van voorzitter.

Hij heeft als vis-hobby ,,karperen”.

Hij werkt in het dagelijks leven bij Gebr. De Koning als projectleider .

Gebr. De Koning doet projecten in de grond-,weg-en waterbouw en als zodanig zijn er

raakvlakken met het Waterschap hetgeen voor de vereniging wel eens van pas kan komen.

Joeri Verhoef gaat voor de functie van secretaris.

Hij heeft als vis-hobby het roofvissen en is al ca. 25 jaar lid.

Hij werkt in het dagelijks leven als fysiotherapeut.


Nadat beide heren zich hebben voorgesteld wordt aan de vergadering gevraagd of ze akkoord gaan met de invulling van de vacatures door beide heren .

Dit voorstel wordt aangenomen en we hebben een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris.


11.Rondvraag,gevolgd door een pauze.


a. Wim Dubbeldam

Is het mogelijk meer controle uit te voeren op de visvijvers ?


b. Cor Schot

Opmerking Cor ; ik ben blij met de jongeren in het bestuur.


c. Henk Hilten

Gaat de zomeravond-competitie door ?


d. Cees Hinten

Bij de laatste zomeravond wedstrijd welke is afgelast stond ik als enige aan de waterkant en heb van niemand iets gehoord.


12  Beantwoording van de vragen welke bij de rondvraag gesteld zijn.


a. Cor en Mark hebben beide een cursus ,,controleur” gevolgd. Zij zullen dit zoveel als mogelijk in de gaten houden.


b. Cor wij sluiten ons hier volledig bij aan.


c. De zomeravond-competitie gaat bij voldoende belangstelling gewoon door.


d. Cees dat is niet prettig. Wellicht is het handig om MOB telefoonnummers uit te wisselen en aan de waterkant er ter plaatse afspraken over te maken wat te doen bij afgelasting.


Cees Visscher vraagt of er belangstelling is om eens in de karper putten te Werkendam te gaan vissen met de vaste stok. Dit in verenigingsverband en op eigen kosten.

Heeft u interesse neem dan contact op met C.Visscher tel. ; 0184 – 415427.


Sluiting

Derk dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.


Verslaggeving


K.Kroon